1. Wstęp.
  Regulamin określa warunki, na jakich można zarezerwować obiekt noclegowy (apartament/pokój), a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu noclegowego (RAINBOW APARTMENTS –ul. Szeroka 30/4 , 31-053 Kraków, NIP: 72 72 79 66 37, Grupa NMS Spółka z o.o. ) a klientem uważa się za zawartą z zastrzeżeniem pkt. 2a poniżej.
  2.     Rezerwacja.
  a)    rezerwacja poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej:
  www.rainbowapartments.pl/rezerwacja/
  Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacyjnego następuje dokonanie rezerwacji wstępnej. Do dokonania rezerwacji finalnej konieczne jest otrzymanie potwierdzenia telefonicznego lub email-owego i  wpłata przelewem bankowym zadatku. Zadatek należy wpłacić w terminie do dwóch dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji wstępnej w wysokości należności za pierwszą dobę lub całości w przypadku rezerwacji bezzwrotnej na rachunek bankowy RAINBOW APARTMENTS, ul. Szeroka 30/4, 31-053 Kraków, NIP: 72 72 79 66 37, Grupa NMS Spółka z o.o.  (zakładka „Kontakt”):
  Bank : VeloBank
  IBAN : PL
  SWIFT: GBGCPLPK
  Konto/Account : 17 1560 0013 2012 3579 7000 0001

Po odnotowaniu wpłaty należności tytułem zadatku na życzenie klienta wysyłany jest e-mail wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, który jednocześnie stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji – tzw. voucher. W przypadku braku odnotowania płatności tytułem zadatku w ww. terminie na rachunku bankowym o którym mowa powyżej, obiekt ma prawo do anulowania rezerwacji bez powiadamiania o tym klienta. W tym przypadku z tytułu anulowania rezerwacji wstępnej klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec właściciela obiektu co klient akceptuje i na co wyraża zgodę.
b)    rezerwacja telefoniczna:
Podczas rezerwacji telefonicznej klient zobowiązany jest podać dane karty kredytowej w celu weryfikacji i dokonania tzw. preautoryzacji. W przypadku nie pojawienia się klienta w obiekcie lub gdy klient chce anulować rezerwację przed przyjazdem, obiekt pobierze z karty kredytowej klienta opłatę w wysokości pierwszej doby noclegowej na co klient wyraża zgodę. Rezerwacja telefoniczna może odbyć się również w sposób wymieniony w punkcie 2a powyżej.
3.     Rezerwacja ‘’Last minute’’
W przypadku tzw. Rezerwacji „Last Minute” tj. w ostatnich trzech dniach przed przyjazdem, zadatek  jest pobierany za pośrednictwem karty kredytowej lub dokonywana jest tzw. preautoryzacja. W tym przypadku klient uiszcza całość należności za nocleg bezpośrednio w dniu jego zameldowania się w obiekcie. Rezerwacji „Last Minute” wymaga potwierdzenia telefonicznego wciągu 2 godzin od momentu jej dokonania. Brak potwierdzenia telefonicznego rezerwacji oznacza jej automatyczne anulowanie.
4.     Zmiany rezerwacji
O wszelkich zmianach w rezerwacji dotyczących np. liczby osób, terminów pobytu, przedłużenia czy skrócenia pobytu, należy poinformować nie później niż na 3 doby przed przyjazdem.
Obiekt może odmówić przedłużenia pobytu klienta w przypadku wykorzystania wszystkich obiektów noclegowych lub w przypadku klientów nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
Po dokonaniu wpłaty zadatku jego zwrot nie przysługuje. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku pod warunkiem, że zmiana taka jest możliwa i zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Zmiany terminu rezerwacji można dokonać jedynie z zachowaniem tego samego obiektu i pierwotnej długości pobytu. Obiekt może dokonać zamiany obiektu noclegowego na inny dostępny w tym okresie. W przypadku woli zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację telefonicznie, a następnie dokonać nowej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu pobytu przypadającego w droższym sezonie lub obiekcie wymagana będzie dopłata różnicy w cenie, którą klient zapłaci osobie odpowiedzialnej za przekazanie (odbiór) kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu.
5.      Zakwaterowanie i wymeldowanie.

Zakwaterować można się od godz. 13.00 do godziny 24.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, możliwe jest przesunięcie godziny wyjazdu, po wcześniejszym ustaleniu z osoba odpowiedzialną za odbiór kluczy. Brak zameldowania się w obiekcie do godziny 24.00 potwierdzonego dnia przyjazdu skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Klienta bez obowiązku zwrotu należności przez obiekt. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na voucherze nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).
Wymeldowanie klienta po godzinie 13:00 powoduje obciążenie klienta opłatą za kolejną dobę, co klient akceptuje i na co wyraża zgodę.
Zameldowanie od godz. 24.00 jest dodatkowo płatne w kwocie 50 zł brutto, co klient akceptuje i na co wyraża zgodę.
6.      Obowiązki klienta
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podanych na voucherze, osoba odpowiedzialna za przekazanie kluczy może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do poinformowania Rainbow Apartments telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby.
Zabrania się użyczania obiektu noclegowego osobom trzecim nie zameldowanym w obiekcie.
Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu noclegowego powstałe z przyczyn leżących po jego stronie lub odwiedzających go osób. Jeżeli klient nie poinformuje obiektu o zaistniałych podczas jego pobytu zniszczeniach, a zostaną one wykryte po wymeldowaniu się klienta domniemywa się, że zostały one wyrządzone przez klienta w trakcie jego pobytu. Równowartość tych szkód i pełny koszt ich usunięcia pokrywa klient. Klient wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej z tytułu ww. uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży w wyposażeniu obiektu itp., bez konieczności informowania go o tym wcześniej.
Każdorazowo opuszczając obiekt noclegowy klient powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi, a klucz pozostawić osobie odpowiedzialnej za przekazanie (odbiór) kluczy , lub wyznaczonym miejscu przez firme Rainbow Apartments.
Klient został poinformowany i akceptuje, że przedmioty osobistego użytku pozostawione przez niego w obiekcie noclegowym będą odesłane na adres wskazany przez niego. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji będą one przechowywane przez 1 miesiąc, a następnie utylizowane.
Zabrania się palenia na terenie obiektu noclegowego. W przypadku naruszenia zakazu klient zostanie obciążony za jonizację obiektu noclegowego (pokoju/apartamentu) w kwocie 500 zł brutto, co klient akceptuje i na co wyraża zgodę.
7.        Bezpłatny pobyt dziecka.
Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych osób), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą 100% ceny.
8.        Rezerwacja i zwierzęta.
W obiektach noclegowych nie obowiązuje zakaz pobytu ze zwierzętami , ale obiekt musi wyrazić klientowi przed jego zameldowaniem zgodę pisemną (mailową/SMS). Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę zgodnie z pkt. 6e regulaminu.
9.        Wystąpienie siły wyższej.
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności np. awarii właściciel obiektu noclegowego ma prawo do zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować rezerwację. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
10.      Prawo właściwe.
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu noclegowego.
11. Ograniczenie odpowiedzialności
Właściciel obiektu noclegowego ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
12. Ochrona danych osobowych
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych klienta w zasobach obiektu noclegowego zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). przez właściciela obiektu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, modyfikowania i żądania ich usunięcia z zasobów obiektu w każdym czasie.
13. Dostępność regulaminu
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.rainbowapartments.pl i http://www.apartamenty-krakow.com/ , oraz u osoby odpowiedzialnej za przekazanie (odbiór) kluczy.